Vítám Vás
na stránkách
své advokátní kanceláře.

Právo je součástí života každého z nás, a pořekadlo: „Kdo je připraven, není překvapen“, v něm platí stejně jako v běžném životě. Například při prodeji a koupi nemovitostí se bohužel stále najdou lidé, kteří se snaží obejít bez advokáta ve snaze ušetřit peníze, anebo to nepovažují za potřebné. Následně se objeví problém, který je nejen velmi překvapí, ale kvůli kterému nakonec mohou utratit i výrazně více, než kolik by je stálo dřívější využití služeb advokáta při uzavírání smlouvy.

Neopomíjejte tedy právo ve svém životě. Spolupráce s advokátem Vám může ušetřit mnoho starostí i financí.

Mgr. Jan Hejduk, advokát

Poskytované služby

V rámci mé advokátní praxe se věnuji především občanskému právu, pracovnímu právu, správnímu právu. V rámci bližší specializace se zaměřuji na právo závazkové, právo bytové, právo nemovitostí, právo obchodních korporací a družstev a také na právo ochrany spotřebitelů.

Díky mnohaletým zkušenostem Vám mohu nabídnout právní služby různého typu:

  • Příprava a kontrola smluv a dalších právních dokumentů (např. kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, pracovní smlouvy, obchodní smluvní podmínky, dohody o narovnání apod.)
  • Sepisování plných mocí, výpovědí smluv
  • Advokátní úschovy, ověřování podpisů
  • Předžalobní výzvy a upomínky, reklamace výrobků i služeb
  • Příprava žalob a opravných prostředků (odvolání, dovolání), zastupování u soudů
  • Zastoupení ve správním řízení (např. přestupkové řízení, řízení ve věcech stavebních)
  • Zakládání společností a jiných právnických osob (spolky, nadačních fondy apod.), pomoc při změnách u právnických osob a při zápisech do veřejného rejstříku
  • Zastupování poškozených osob v trestním řízení
  • Právní posudky a právní rozbory

Právní služby Vám mohu poskytnout jak ve formě porad a konzultací, tak i sepsáním a přípravou potřebných dokumentů nebo také tím, že Vás doprovodím na obchodní jednání nebo schůzku s partnerem či protistranou. Některé záležitosti mohu obstarat jako zástupce klienta i bez jeho přímé účasti na základě příslušné plné moci.

Nenašli jste zde záležitost, kterou právě řešíte? Všechno není možné obsáhnout v základním přehledu služeb, a proto se neváhejte na mne obrátit s dotazem na dále uvedených kontaktech. Pokud bych Vám neuměl osobně pomoci, vždy se budu snažit Vám doporučit pomoc jiného odborníka. Ve své praxi zastávám přístup, že právní služby by měly být klientům poskytovány efektivně podle okolností jejich případu.

Cena služeb

Advokát vykonává činnost za odměnu, která může mít formu smluvní nebo mimosmluvní.

Smluvní odměna

Právní služby poskytuji zpravidla za smluvní časovou odměnu ve výši 2.000,- Kč až 3.000,- Kč za hodinu (cena je uvedena bez DPH) podle charakteru a složitosti případu a nákladů s tím spojených. V případech zvláštního zřetele může být dohodnuta snížená hodinová sazba (např. s ohledem na sociální poměry klienta), nebo i zvýšená (např. podle výsledku případu).

Alternativou časové smluvní odměny, je smluvní odměna podílová (podíl na dosaženém výsledku) nebo paušální smluvní odměna. Jejich sjednání je věcí dohody mezi advokátem a klientem, přičemž záleží na charakteru a rozsahu služeb.

Smluvní odměna zahrnuje náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas, pokud s klientem v konkrétním případě nedohodneme něco jiného. Advokát má právo žádat od klienta úhradu přiměřené zálohy.

Pokud klient neuhradí přiměřenou zálohu na právní služby nebo je v prodlení s úhradou odměny za právní služby, může to být důvodem pro výpověď smlouvy o poskytování právních služeb nebo důvodem pro jejich neposkytnutí.

Povinnost klienta k zaplacení odměny advokáta není podmíněna dosažením kladného výsledku pro klienta, pokud to nebylo dohodnuto. Stejně tak advokát má právo na zaplacení odměny i případě, že klientovi poskytoval právní služby v rámci soudního či správního řízení, avšak klientovi nakonec nebyla přiznána náhrada za právní zastoupení.

Jsem plátcem DPH, a z toho důvodu jsem povinen Vám vyúčtovanou odměnu navýšit o částku odpovídající této dani a vystavit Vám daňový doklad.

Mimosmluvní odměna

V případě, že dojde k poskytnutí právních služeb bez dohody o výši odměny či o způsobu jejího určení, potom má advokát právo na odměnu stanovenou v advokátním tarifu, tedy vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. I v případě mimosmluvní odměny má advokát právo žádat od klienta úhradu přiměřené zálohy.

V případě, že Vám Vaše majetková nebo příjmová situace nedovoluje zajistit si poskytnutích právních služeb od advokáta za odměnu, máte právo obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí, aby Vám určila advokáta k poskytnutí právní porady nebo právní služby bezplatně, resp. pouze za poplatek ve výši 100,- Kč stanovený za vyřízení takové žádosti. Kontakty pro vyřízení této věci naleznete na www.cak.cz.

Kontakt

Pravidelná otevírací doba advokátní kanceláře v Praze 5 – Smíchově:

Pondělí - čtvrtek: 9:30 – 12:00 a 13:30 – 17:30
Pátek po předchozí domluvě

K osobní schůzce či poradě se prosím objednávejte na výše uvedených kontaktech.

Uvedená doba může být dotčena prací mimo kancelář (např. soudní jednání), a proto si raději domluvte termín schůzky předem. V důležitých případech je možné domluvit setkání i mimo pravidelnou otevírací dobu.

Důležité informace pro klienty a spotřebitele

Dozor nad dodržováním povinností advokátů vykonává Česká advokátní komora (dále „ČAK“), na kterou je možné se v těchto věcech obracet. Kontaktní údaje a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.cak.cz.

Každý klient má právo uplatnit u advokáta reklamaci právní služeb. Klient, který je v postavení spotřebitele, má v této souvislosti zaručena určitá zvláštní práva stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel právo využít možnost mimosoudního řešení sporu s advokátem v souladu s úpravou zákona o ochraně spotřebitele. Advokát je povinen účastnit se na mimosoudním řešení sporu. Pověřenou osobou pro vedení mimosoudního řešení sporu mezi klientem a advokátem je ČAK.